119.jpg  

 

還記得上個月才剛幫奕麒和容圻記錄完訂婚的時刻,

 

時間一轉眼又過了一個月了,到了即將和爸媽拜別的日子,

 

其實難過的不只是新人而已,父母也是會感到相當的不捨,

 

在宴會後,蘿蔔也為容圻的媽媽錄製了一段影片,

 

媽媽緩緩地道出對女兒出嫁的不捨和期望,

 

對父母來說,看到子女有個幸福美滿的家庭是人生最大的願望了。

 

要幸福喔~

 

 

 

 

 

001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

031.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

033.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

034.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

035.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

036.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

037.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

038.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

039.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

049.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

051.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

054.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

053.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

056.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

057.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

059.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

058.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

062.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

063.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

064.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

066.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

067.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

068.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

069.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

071.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

072.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

073.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

074.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

076.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

077.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

078.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

082.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

083.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

084.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

086.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

087.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

088.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

089.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

092.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

093.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

094.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

096.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

097.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

098.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

099.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147.jpg  

 

 

 

 

 

 祝 幸福快樂

 

 

 end

文章標籤
創作者介紹
創作者 蘿蔔 的頭像
蘿蔔

蘿蔔園 - 婚禮攝影/婚禮紀錄

蘿蔔 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()